Privacyverklaring

Mussche administratie kantoor, gevestigd aan Archipel 16-03, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: S.F.D. Mussche (verantwoordelijke) Archipel 16-03 0320-249285 www.makgroep.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken Mussche administratie kantoor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Bankrekeningnummer – Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Mussche administratie kantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Om alle werkzaamheden correct en volledig te kunnen uitvoeren, zoals afgesproken in de overeenkomst van opdracht. – Mussche administratie kantoor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte of jaarcijfers.
Geautomatiseerde besluitvorming Mussche administratie kantoor neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mussche administratie kantoor) tussen zit. Mussche administratie kantoor gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen: Fiscaal gemak voor het verzorgen van de belastingaangifte, Accountview en informer om de administratie in te boeken, Informer om de correspondentie en gewerkte uren bij te houden, Accept wordt gebruikt voor het maken van rapportages, Fiscaal manager voor het raadplegen van naslagwerken die in 2014 of eerder zijn uitgebracht, Davilex is een boekhoudpakket waar wij bij enkele klanten nog gebruik van maken. Exact is een softwarepakket die sommige cliënten nog gebruiken voor het boekhouden, urenregistratie en facturen opmaken. Klanten kunnen hier ook gebruik van maken indien gewenst. Snelstart is weer een ander boekhoud programma waar onze klanten indien gewenst mee kunnen werken: Nmbers is de software die wij gebruik voor de loon administratie. Wij verzorgen namelijk indien gewenst voor de klanten met personeel de loon administratie.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Mussche administratie kantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor al onze werkzaamheden een bewaartermijn van 7 jaar. Uitsluitend vastgoedovereenkomsten worden 10 jaar bewaard.
Delen van persoonsgegevens met derden Mussche administratie kantoor verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Privacy statement/disclaimer – Mussche administratie kantoor – 25-05-2018

Privacy statement/disclaimer – Mussche administratie kantoor – 25-05-2018

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Mussche administratie kantoor gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mussche administratie kantoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@makgroep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mussche administratie kantoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Mussche administratie kantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via Info@makgroep.nl

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op de internetsite (www.makgroep.nl) van Mussche administratie Kantoor. ingeschreven in het Handelsregister KvK Lelystad onder nummer 39077265. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel Mussche administratie kantoor tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Mussche administratie kantoor expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Mussche administratie kantoor beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Mussche administratie kantoor garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Privacy statement/disclaimer – Mussche administratie kantoor – 25-05-2018

Informatie van derden, producten en diensten Wanneer Mussche administratie kantoor hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Mussche administratie kantoor de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Mussche administratie kantoor aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Mussche administratie kantoor niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten Mussche administratie kantoor, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mussche administratie kantoor of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mussche administratie kantoor is het niet toegestaan links naar sites van Mussche administratie kantoor aan te bieden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid Mussche administratie Kantoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Mussche administratie Kantoor op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (1) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (2) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (3) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Mussche administratie Kantoor of aan u wordt gezonden, (4) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (5) misbruik van deze internetsite, (5) verlies van gegevens, (6) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (7) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Mussche administratie Kantoor.

Toepasselijk recht Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen Mussche administratie Kantoor behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.